Service

Contact

TAN PHAT CO., LTD. VIETNAM

Address : No. 22/C, National Highway 01K

Noi Hoa Hamlet, Binh An Ward, Di An District,

Binh Duong Province, Vietnam

Tel : +84 650 3771102

Fax : +84 650 3771103

 

SALE TEAM :

Mr. Tran The Trung/Director

E-mail : trungtran@tanphatvn.com.vn

Hand phone No. : +84 91391 9530

Mr. Tran The Truc/Vice Director

E-mail : sale@tanphatvn.com.vn; thetruc72@gmail.com

Hand phone No. : +84 90391 6642

Bạn chưa nhập vào họ tên
Bạn chưa nhập địa chỉ
Bạn chưa nhập số điện thoại
Bạn chưa nhập email
Bạn chưa nhập địa chỉ